Tag Archives: канали

Значeнието на преливниците и отпушване на канали

канализация

Обилното валене на дъжд /сняг/ изисква изграждане на канализационни системи, които да поемат водното количество и да го отвеждат извън населеното място. Тъй като този обем вода е голям и се засилва при по интензивно валене, са потребни немалки канали и канализационна мрежа. За тяхната правилна дейност и протекция ще спомогнат силни помпи с голямо налягане за отпушване на канали и тяхното периодично измиване. Употребата на тези канали е сравнително малко, тъй като е в зависимост от метрологичните условия и през по-голямата част на годината са неизползваеми. Това положение може да се предотврати като на колекторите се изградят допълнителни канални съоръжения, които след като фекалните води са отделени многократно, идващите отгоре дъждовни води да протичат през тези канални съоръжения, и да се отвеждат до приемателя.

Нивата при които се разделят са свързани с количеството на замърсимост на водата, допустима според изискванията на нормативната база. Когато основния колектор напусне населеното място, се изгражда преливник който да поема водата идваща в повече и да я отведе до приемателя и така да се намали работата на пречиствателната станция и съоръженията. Според даденостите на терена и разположението на приемателя се определя броя на преливниците като се предвидят да се направят и възможни икономии на системата, доколкото това е допустимо. Превключването на всички преливни канали в приемателя, трябва да се направи като се съобрази с най-високото ниво в приемателя, с една единствена цел да могат каналите да оттичат свободно и безпроблемно, дори и при най-високото ниво на приемателя. При положение че каналите се запушат, работната група по отпушване на канали София /например/, която обслужва участъка трябва да отстрани своевременно аварията, за да не се претовари останалата част от канализацията.

При положение че приемателя /река/, през по голямата си част не е пълноводна, затова превключването може да се направи и на по-ниско ниво /обикновено на средно ниво/, но да не пречи на преливниците. Всичко това ще съдейства и да се намали дължината на каналите, като обаче се увеличи техния диаметър и се придаде по голям наклон на тръбите с цел да се избегне натрупването на наноси в каналите. Аварийните групи по отпушване на канали и профилактика на канали, преди прогнозите за обилно дъждовалене, трябва да проверат преливните канали дали са готови да приемат по-голямо количество вода, за да се избегнат ненужни претоварвания на канализационната мрежа.
Профилактиката на системата преди такива случаи е от важно значение за приземните етажи от сградовия фонд на населеното място. При такива мероприятия от страна на вик дружествата, канализацията ще действа по-добре и ще отведе придошлата вода към приемателя.
От начините на превключване на отвеждащия канал към приемателя, възможностите са две или превключването да се осъществи над най-високото ниво в приемател, или канала да остане потопен, което е нежелателно, но неизбежно ако наклона го изисква.